Tori Lasteaed

Sisu ülemine tastapilt: 

Tori Lasteaed on Tori Vallas tegutsev haridusasutus, mis loob koolieast noorematele lastele soodsad tingimused kasvamiseks ja arenemiseks.

Tori Lasteaia visioon:

Tori Lasteaed on kaasaegselt renoveeritud, professionaalse personali ja hea mainega asutus, kus:

· õppe- ja kasvatusprotsessis lähtutakse lapse heaolust, soovidest ja võimetest ning toetutakse printsiibile: lihtsamalt keerulisemale, tuntult tundmatule ja lähemalt kaugemale;

· on loodud turvaline õpi-, mängu- ja kasvukeskkond lapse igakülgseks arenguks;

· arvestatakse lapse individuaalsust;

· pööratakse tähelepanu tervise edendamisele;

· kaasatakse ja nõustatakse lapsevanemaid.

Tori Lasteaia missioon:

Tori Lasteaed on peret toetav, alushariduse omandamist võimaldav ning meie kultuuri väärtustav lasteasutus.

Väärtused:

Turvalisus, positiivsus, ausus, lugupidamine.

 

Tori Lasteaed avati 15. aprillil 1967. aastal. Uus maja, milles lasteaed hetkel tegutseb, ehitati 1986. aastal vana maja kõrvale. Lasteaed asub Tori alevikus Pärnu jõe kaldal ning on ümbritsetud erinevate ajalooliste vaatamisväärsustega: Tori Eesti Sõjameeste Mälestuskirik, Tori Põrgu, Tori Muuseum, Tori Vallamaja, Püha Jüri Ratsamonument, Tori Hobusekasvandus. Siiakanti ulatub Soomaa Rahvuspark, mis pakub meie lastele matkamisvõimalusi erinevatel aastaaegadel.

Lasteaias on viis rühma: üks sõime- ja neli vanuserühma. Iga rühma kasutuses on kaks rühmatuba, mis on jagatud mängu- ja tegevuskeskusteks ning võimaldab lapsel teha valikuid. Rühmaõpetaja tööd toetavad muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja logopeed/ eripedagoog.

Lasteaed on avatud 6:30 – 18:30

valverühm: 6:30-7:30 / 17:30-18:30 (valverühma telefon 53081828)

Telefon: 51969700

E - post: lasteaed@torilasteaed.ee

Aadress: Pärnu mnt 21, Tori vald, Pärnumaa 86801